[1]
بختیاری م., سوری ح., عینی ا., صالحی م., و مهماندار م. ر., “بررسی نقش عوامل خطر انسانی در شدت سوانح ترافیکی در راه های درون و برون شهری کشور”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 2, ش 1, صص 1–8, ژوئن 2014.