[1]
استوار ایزدخواه ی. ., “راهکارهای ترغیب جوامع محلی برای مشارکت در برنامه های کاهش ریسک و ارتقای تاب آوری: ”., Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 10, ش 3, صص 247–236, ژانویه 2023.