[1]
منافی م., شجاع الدین س. ص. ا. ., و سلیمان فلاح م., “مقایسه تاثیر یک دوره فعالیت درمانده ساز بر تعادل دینامیکی، تحرک پذیری مفصل و حس عمقی مفصل مچ پای زنان دارای کف پای صاف، گود و نرمال”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 10, ش 3, صص 261–248, دسامبر 2022.