[1]
شریعت پناهی س. م. ., محمدرحیمی ن., و امین زاده ر., “تاثیر یک دوره تمرین اصلاحی با و بدون رهاسازی مایوفاشیال بر میزان درد، پاسچر، شاخص ناتوانی و کیفیت زندگی مردان مبتلا به سندروم نمایشگر ویدئویی”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 10, ش 3, صص 222–210, ژانویه 2023.