[1]
صداقتی وشمه سرایی ف., خدادادی حسن کیاده ن. ., کوچکی نژاد ارم ساداتی ل. ., همایی راد ع. ا. ., و یوسف زاده چابک ش. ., “تبیین تجارب نیاز های ایمنی مصدومان دوچرخه سوار بستری در مرکز آموزشی- درمانی پور سینا گیلان در سال 1400”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 10, ش 3, صص 209–198, ژانویه 2023.