[1]
اقتداری م., مظاهری م., گرامی ا., و شوش ع., “خصوصیات اپیدمیولوژیک فوت شدگان ناشی از سوانح ترافیکی موتورسواری شهر دزفول در سال 1399”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 10, ش 2, صص 140–131, سپتامبر 2022.