[1]
محرمی خانقاه ا., موسوی ساداتی س. ک. ., و دانشجو ع., “مقایسه‌ اثربخشی 12 هفته تمرینات با رویکرد آکادمی ملی طب ورزشی آمریکا و رویکرد سنتی بر اصلاح ناهنجاری‌های کایفوز و سر به جلو در نوجوانان پسر”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 10, ش 4, صص 313–304, آوریل 2023.