[1]
الهی ا., صیادی ف., و کریمی زاده اردکانی م., “بررسی اثربخشی 8 هفته تمرینات اصلاحی بر نمرات آزمون عملکردی تارارا در مردان غیر ورزشکار مبتلا به ناهنجاری لوردوز افزایش یافته کمری ”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 10, ش 1, صص 72–60, ژوئن 2022.