[1]
رمضانی ف., ساکی ف., و سهرابی ط., “تأثیر مداخلات تمرینی بر والگوس داینامیک زانو: مطالعه مروری نظام مند: تمرینات ورزشی و والگوس داینامیک زانو”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 10, ش 1, صص 59–48, ژوئن 2022.