[1]
نفر آ., مینونژاد ه., علیزاده م. ح., منصوری م., و صمدی ه., “همه گیرشناسی آسیب های ورزشی بازیکنان تنیس مرد نخبه ایران: مطالعه گذشته نگر”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 9, ش 4, صص 303–295, مارس 2022.