[1]
براتی شورک م., خوشرفتار یزدی ن., و شاه طهماسبی ب., “تأثیر برنامه تمرینی حاصل از نتایج آزمون غربالگری حرکتی عملکردی بر قدرت عضلات ران و پایداری قامتی پویا، جهت پیشگیری از آسیب رباط صلیبی قدامی در مردان فوتبالیست سالم”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 10, ش 2, صص 107–96, سپتامبر 2022.