[1]
همتی ن. . و احمدی ع., “نقش حیاتی پزشکان اورژانس در کاهش آسیب کلیوی حاد ناشی از تروما”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 9, ش 2, صص 91–90, سپتامبر 2021.