[1]
محمدیاری س., اصلانی م., قارداشی ع., و ظهرابی ا., “بررسي تأثير برنامه گرم کردن بر پيشگيري از آسيب هاي دانشجويان دانشگاه افسري امام علي (ع)”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 9, ش 2, صص 132–124, سپتامبر 2021.