[1]
عقیقی ع. و سوری م., “نقش درک خطر بر مولفه هاي رفتار ايمني: تبيين اثرميانجي انگيزه ايمني و تعديل گر جوّ ايمني همکاران و سرپرست ”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 8, ش 4, صص 237–227, فوریه 2021.