[1]
محسنی ا. ., سماواتیان ح., نوری ا. ., و مقیمی م. ., “آسيب شناسي خطاي انساني و تعيين نقش سبک هاي تصميم گيري و حجم بار ذهني کارکنان ”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 9, ش 2, صص 111–102, دسامبر 2021.