[1]
مظهری عباسی ف. و طباطبائی ح. ., “تاثير 8 هفته تمرينات تراباند بر درد، دامنه حرکتي و عملکرد پرستاران مبتلا به سندروم درد کشککي- راني”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 9, ش 1, صص 34–27, ژوئن 2021.