[1]
اویسی س., فدای وطن ر., قنبری بروجنی م., و حاتم آبادی ح., “بررسي شيوع سوء رفتار و غفلت از سالمندان در جامعه منتخب از سالمندان در ايران”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 8, ش 4, صص 265–260, ژوئن 2021.