[1]
سهرابی زاده س. و بهرام‌زاده ا., “تحليل مکاني خشک سالي و پديده مهاجرت در جوامع روستايي ايران در سال هاي 1390 و 1395”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 8, ش 3, صص 190–184, نوامبر 2020.