[1]
مرادی ب., “تکنیک بازرسی بر مبنای ریسک و سودمندی های اجراء آن در بهبود سیستم مدیریت فرآیندی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 8, ش 3, صص 171–158, نوامبر 2020.