[1]
رضائی ن., قمری م., بزازیان س., و باباخانی و., “نقش انعطاف پذیری شناختی و ویژگی های شخصیتی در پیش بینی رفتار رانندگی پرخطر ”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 8, ش 3, صص 157–149, نوامبر 2020.