[1]
میرحکیمی س. ع., امینی حسینی ک., منصوری ب., و ایزدخواه ی. ا., “ارائه الگوي برنامه ريزي و انتخاب مکان هاي مناسب براي اسکان اضطراري در شرايط بحران: مطالعه موردي تهرانپارس”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 8, ش 4, صص 259–247, فوریه 2021.