[1]
حقي ن., ناطقي نيا س., حاجي اسماعيلي م., علي بابايي ا., و ابراهيمي س., “ارزيابي کارايي شش ماهه طرح مديريت آماده سازي باليني و جسماني بيماران الکتيو قبل از بستري در يک مرکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي سال 96-97”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 7, ش 4, صص 240–234, ژوئن 2020.