[1]
بهمنی ر., پویا کیان م., خداکریم س., بیدل ح., صالحی سهل آبادی ع., و جعفری م. ج., “ارزيابي ريسک و تحليل پيامد حريق و انفجار در يک مخزن وينيل کلرايد با استفاده از نرم افزار PHAST”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 8, ش 4, صص 218–208, ژانویه 2021.