[1]
باتوانی م., غفرانی م., مطیعی ا. ا., و باتوانی ف., “مقايسه پارامترهاي سيستم ايمني در کاراته کاران نخبه و آماتور با غير ورزشکاران”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 8, ش 2, صص 118–109, سپتامبر 2020.