[1]
فلاح مدواري ر. ا., “بررسي ارتباط بين آزردگي صوتي و فرسودگي شغلي درکارکنان در معرض آلودگي صوتي: مطالعه موردي صنعت سراميک سازي”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 7, ش 3, صص 158–151, می 2020.