[1]
مایل افشار م., نوحی ف., ریاحی ل., و نیک روان ا., “بررسي شاخص هاي زماني بخش اورژانس و طراحي داشبورد مديريتي براي آن”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 8, ش 2, صص 96–86, سپتامبر 2020.