[1]
بخشی م., امیدی ل., امیدی ک., مرادی غ., معیوف پور ف., و درویشی ت., “سنجش ميزان تاب آوري بيمارستان در شرايط اضطراري و بررسي آگاهي و نگرش کارکنان بخش اورژانس در زمينه مديريت بحران”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 8, ش 1, صص 45–37, آگوست 2020.