[1]
ابوطالبي‌اصفهاني م., رحيمي ا., و سعيدي س., “شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر در تصادفات جرحي تقاطع‌هاي چهارشاخه چراغ‌دار (مطالعه موردي: شهر اصفهان)”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 7, ش 2, صص 122–106, آوریل 2020.