[1]
باباپور ع., حيدري گرجي م., موسوي نسب ن., و جنتی ی., “بررسي خشونت فيزيکي نسبت به کارکنان اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکي مازندران و عوامل مرتبط با آن در سال 1398”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 7, ش 3, صص 147–138, آوریل 2020.