[1]
ترفیعی ا., جعفری ندوشن ر., ترفیعی م., و قانعیان م., “بررسي اپيدميولوژيک عوامل مؤثر در تصادفات عابرين پياده در شهر يزد”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 8, ش 1, صص 36–30, جولای 2020.