[1]
جلالیان ع., سمیعی ح., شکری خوبستانی م., و کریمی م., “بررسی اثرات خشک‌سالی و شوری برکیفیت شیمیایی آبخوان دشت زنجان”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 8, ش 2, صص 129–119, اکتبر 2020.