[1]
سرخيل ح., علوي تبار ع., و شايان فرد پ., “روشي نوآورانه به‌منظور شناسايي و کشف عوامل و نشانه هاي وقوع تقلب در مميزي‌هاي سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 7, ش 2, صص 105–95, آوریل 2020.