[1]
شهباززاده ف., نريماني س., احمدي ش., و انوري ز., “بررسي عوامل موثر بر استفاده از کلاه ايمني در بين موتورسواران شهر اردبيل در سال 1398”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 7, ش 3, صص 137–131, آوریل 2020.