[1]
سلطاندوست ناری س. و شمس الدینی ع., “مقايسه امتيازات آزمون هاي غربالگري حرکت عملکردي در پسران فوتباليست نوجوان با و بدون ناهنجاريهاي زانوي ضربدري و پرانتزي”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 8, ش 3, صص 138–130, نوامبر 2020.