[1]
عسکریان ع., میرزا ابراهیم طهرانی م., ساداتي پور س. م. ., جوزی س., و مرندی ر., “بررسي نقش متغيرهاي پنهان در توقف استحصال گازترش بر اساس روش تجزيه و تحليل فاکتورهاي انساني و سيستم طبقه بندي و مبتني بر تئوري سلسله مراتب فازي (مطالعه موردي صنعت پالايشگاه گاز)”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 8, ش 1, صص 57–46, آگوست 2020.