[1]
فاطمی عقدا س. م., ساكت ع., صادقی ح., و فهیمی فر ا., “روند يابي پس لرزه هاي بزرگ با هدف کاهش تلفات و مصدومين ناشي از زمين لرزه (مطالعه موردي، زمين لرزه 16 فروردين1396 سفيدسنگ در شمال شرق ايران)”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 9, ش 2, صص 101–92, سپتامبر 2021.