[1]
ایزدخواه ی. ا., “بررسي ديدگاه هاي رانندگان تاکسي شهر تهران براي آگاهي و آمادگي در برابر زلزله”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 8, ش 1, صص 23–18, جولای 2020.