[1]
اخلاقي پيرپشته ا., کريم ع., و صالحي سهل آبادي ع., “ارزيابي شيوع اختلالات اسکلتي-عضلاني در بين کارکنان درماني بيمارستان‌هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در سال 1397”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 7, ش 2, صص 77–69, ژانویه 2020.