[1]
عليان نژاديش., حسنيا., احمدپناهيه., و برقعيس. م., “حذف آنتراسن از محيط‌‌هاي آبي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي عامل‌‌دار شده با دندريمر پلي‌آميدوآمين”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 7, ش 1, صص 64 - 55, ژانویه 2020.