[1]
صادقي بازرگانيه., پور اصغرف., سوریح., بهاریع., بختیاریف., و مغیثیع., “معرفي يک پايگاه اطلاعات علمي و تخصصي در حيطه‌ي ايمني و مصدوميت‌ها”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 7, ش 1, صص 43 - 36, ژانویه 2020.