[1]
شیریپ., سوریح., و هاشمی نظریس. س., “بررسي مهم‌ترين عوامل حواس‌پرتي رانندگي عمدي و حساسيت به حواس‌پرتي غيرعمدي مرتبط با سوانح ترافيکي در رانندگان”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 7, ش 1, صص 54 - 44, ژانویه 2020.