[1]
ناطقی رستمی م. و درزی ف., “شيوع آسيب هاي ناشي از ابزار برنده و پيامدهاي حاصل از آنها در کارکنان بيمارستان هاي استان قم”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 8, ش 2, صص 64–58, سپتامبر 2020.