[1]
عیسی لو ش. ا. و فنی ز., “شناسايي و تحليل فضايي نقاط حادثه خيز ترافيکي در سطح شهر قم”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 8, ش 2, صص 108–97, سپتامبر 2020.