[1]
بخشیا., مظلومیع., و حسینیس., “بررسي خستگي ذهني و پايايي و روايي ابزار سنجش آن در پرستاران يکي از بيمارستان‌هاي کرمانشاه”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 7, ش 1, صص 35 - 29, آگوست 2019.