[1]
نصرا...تبارع., باباگلیح., و ارقندا., “شناسايي دلايل تصادفات مبتني بر الگوهاي ذهني رانندگان برون‌شهري با استفاده از روش تحليل عاملي”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 7, ش 1, صص 28 - 20, آگوست 2019.