[1]
اسدیپ., نیازمندف., و ملکی ضیابریس. م., “بررسي اپيدميولوژيك حوادث رانندگي امدادرساني شده توسط اورژانس گيلان در سال‌هاي 95-91”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 7, ش 1, صص 9 - 5, آگوست 2019.