[1]
احمدیع., “ضرورت اجرای چک‌لیست سازمان جهانی بهداشت در بیماران ترومایی بخش‌های اورژانس ایران”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 7, ش 1, صص 4 - 1, جولای 2019.