[1]
حسن زادهل., خانی جزنیر., غلام نیار., و منظمی تهرانیغ., “طراحی پرسشنامه جهت ارزیابی حوادث ناشی از کار در معادن فلزی روباز با رویکرد نقش قوانین و مقررات”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 6, ش 4, صص 214 - 203, ژوئن 2019.