[1]
طاهری م., میرمعزی م., و صباغی م., “تأثير ورزش در آب بر تعادل و پيشگيري از سقوط مردان سالمند سالم”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 6, ش 3, صص 151–144, ژانویه 2019.