[1]
جوان بي‌پروا ا., عادل ا., و هوشمند ا., “بررسي مصدوميت‌هاي ترومايي در کودکان زير 5 سال مراجعه‌کننده به اورژانس بيمارستان‌هاي دولتي مشهد در سال 1395”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 6, ش 2, صص 54–49, دسامبر 2018.